HARBOUR GRAND HOTEL

TITAN TIMES HOTEL, XIAN

SHANGRI-LA HOTEL, GUILIN 

THE PENINSULA HOTELS, HONG KONG 

THE PENINSULA HOTELS, SHANGHAI

THE PENINSULA HOTELS, BEIJING