HARBOUR GRAND HOTEL, HONG KONG

    TITAN TIMES HOTEL,    XIAN

SHANGRI-LA HOTEL, GUILIN 

THE PENINSULA HOTELS, HONG KONG 

THE PENINSULA HOTELS, SHANGHAI

THE PENINSULA HOTELS, BEIJING

ZHONG WEI GOETHE HOTEL, HANZHOU

      PUDI HOTEL,       BEIJING